A Afaceri

"Spațiu punct loterie" din Călimănești este scos la licitație pentru închiriere

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Călimănești figurează imobilul construcție "Spațiu punct loterie" situat la parterul imobilului din Calea lui Traian nr. 738, într-un imobil din care fac parte biblioteca Orășenescă si alte locuinte private, în suprafață construită de 25,32 mp și suprafață utilă de 20,55 mp, cu acces separat de restul clădirii, compus dintr-o cameră.

Până în anul 2010 acest spațiu a fost închiriat Companiei Naționale Loteria Română SA – Centrul de Profit Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliul Local nr. 6/31.01.2014, spațiul descris mai sus a fost închiriat Partidului Democrat Liberal care prin adresa nr 7609/19.05.2014 a solicitat încetarea contractului începând cu data de 01.06.2015, astfel încât spațiul descris mai sus a devenit disponibil și nu a mai fost folosit, iar în prezent pentru reabilitarea lui sunt necesare efectuarea unor lucrări de reparații și igenizare.

Pentru punerea în valoare a acestui spațiu Primăria a întocmit un studiu de oportunitate prin care a fost scos în evidență faptul că în condițiile administrării eficiente a domeniului privat al orașului și pentru atragerea unui venit continuu și sigur la bugetul local al Orașului Călimănești ar fi potrivit ca acest spațiu să fie închiriat.

Procedura de închiriere a unităților administrativ-teritoriale se realizează conform prevederilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, NUMAI prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere va cupride clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. ....”

Ca urmare, având în vedere că acest spațiu nu a mai fost utilizat, iar întreținerea lui generează costuri la bugetul local și nici nu mai aduce venituri, s-a considerat oportună organizarea unei licitații publice pentru închirierea imobilului "Spațiu punct loterie " în suprafață utilă de 25,32 mp, pentru activități comerciale sau sedii de birouri, pe o perioadă de 10 ani, la prețul de pornire a licitației de 2,5 euro/mp/lună, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR - anexa nr. 2  la prezentul raport;

Față de cele mai sus menționate, în temeiul Legii administrației publice locale au fost supune spre analiză și deliberare Consiliului Local următoarele:

  1. Aprobarea Studiului de oportunitate privind închirierea spațiului "Spațiu punct loterie";
  2. Aprobarea raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR, Chiș Marius – care a stabilit cunatumul de chirie, pentru zona respectivă, minim 5,6 euro/mp/lună și maxim 6,8 euro/mp/lună;
  3. Aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea spațiului.
  4. Împuternicirea Primarului orașului să stabilească prin dispoziție componența comisiei de licitație și să semneze contractul de închiriere.

 

În concluzie ...

Consilierii, în majoritate de voturi, au stabilit pentru prezentul raport de hotărâre prețul de pornire al licitației – 2,5 euro/mp/lună.