A Afaceri

Primăria Brezoi vinde un teren de 5000 mp în zona industrială a orașului

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Este vorba despre un proiect de hotărâre care va fi discutat în ședința Consiliului Local din data de joi, 27.06.2019 privind vânzarea directă a terenului cu suprafață de 5000,00 mp., apartinând domeniului privat, situat în oraș Brezoi, str. Cozia, nr. 6, către SC AS TRANS SRL Rm.Vâlcea

Prin H.C.L. nr. 35 din 25.05.2017 a fost aprobată scoaterea la vânzare a  terenului intravilan, aparținând domeniului privat, cu suprafața de 5000,00 mp. teren, situat în oras Brezoi, str. Cozia, nr. 6, cu o valoare totală a terenului de  50.000  euro.  Terenul, care se află situat într-o zonă cu profil industrial, în care mai functionează o stație de epurare a apelor uzate și o stație de sortare deșeuri, se află concesionat către S.C. AS TRANS SRL Rm.Vâlcea, contract de concesiune nr. 6 din 21.03.2014, pentru dezvoltarea unei activități de producție, edificând, în acest scop, diverse construcții industriale pe terenul concesionat. Concesionarul SC AS TRANS SRL Rm.Vâlcea este proprietara de bună credință a acestor construcții, așa cum rezultă din autorizația de construire nr. 20 din 06.06.2014. Concesionarul terenului și proprietarul de bună credință al construcțiilor aflate edificate pe acest teren, SC AS TRANS SRL Rm.Vâlcea solicită, exercitându-și dreptul său de preempțiune, în conformitate cu disp. art. 123, alin.(3) din Legea nr.215/2001, cumpararea terenului cu suprafață totală de 5000 mp.

Terenul cu suprafața de 5000 mp aparține domeniului privat al orașului Brezoi, așa cum rezultă din H.C.L. nr.17 din 25.02.2016, completată prin H.C.L. nr. 23 din 27.07.2016, privind însușirea inventarului domeniului public și privat și a raportului de reevaluare a patrimoniului orașului Brezoi pe anul 2015 – lista de inventar – concesiuni persoane juridice, pozitia nr. 35, teren pentru care nu au fost identificate în evidența Primariei Brezoi cereri sau hotărâri judecătorești formulate sau pronunțate în baza legilor fondului funciar.

 

         Utilitatile terenului:

       - alimentare cu apă și energie electrică, telefonie, canalizare, acces auto.

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001,  SC AS TRANS SRL a fost notificată prin adresa nr. 2157 din 10.04.2019, privind posibilitatea exercitarii dreptului de preemțiune la cumpărarea terenului aferent construcției. In urma acestui demers SC AS TRANS SRL, prin cererea nr. 2339 din 15.04.2019 si-a exercitat acest drept, exprimandu-și opțiunea de a cumpara acest teren. In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administratia publică:

ART. 123

    (1)Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.

   (2)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.