F Faptul divers

Șeful Poliției Locale Călimănești a prezentat raportul de activitate pentru anul 2018

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

După cum a notat șeful Poliției Locale Călimănești, Sorin Niță: Structura organizatorică a Poliţiei Locale  Calimănești este de Serviciu, fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local și sub conducerea Primarului orașului Călimănești, cu un efectiv de 8 polițiști locali şi un Şef Serviciu, având ca scop exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea si descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • ordinea şi liniștea publică precum şi paza bunurilor;
 • circulația pe drumurile publice;
 • disciplina în construcții şi afișajul stradal;
 • protecția mediului;
 • activitatea comercială;
 • evidenţa persoanelor,
 • alte domenii stabilite prin lege.

Activitatea serviciului se desfașoară zilnic prin acțiuni de patrulare a echipelor formate din cate doi agenți în schimburi de zi și de noapte. Cu efectivul avut la dispoziție s-a asigurat ordinea şi liniștea publică în orașul Călimănești și zonele limitrofe de pe raza de competență. Personalul Poliției Locale Călimănești este instruit in cunoașterea tuturor actelor normative date in competență, privind atribuțiile legale pe care le are conform legislației in vigoare. De asemenea s-a reușit școlarizarea întregului personal cu atribuții in domeniile ordinii publice si circulației rutiere, la Școala Militară de Subofițeri și Jandarmi “ Grigore Alexandru Ghica’’ din Dragășani, agenții Poliției Locale fiind calificați in profesia pe care o desfașoară, obținand in acest sens diplomă de absolvire care le oferă competențe in domeniul ordinii publice si circulației rutiere. In perioada analizată , Poliția Locală Călimănești   s-a axat pe indeplinirea sarcinilor stabilite.

Analizând rezultatele reliefate în sintezele intocmite zilnic putem face o prezentare succintă a activității pe întregul an astfel:

 • s-au intocmit 130 de procese verbale de constatare a contravențiilor, pentru diferite abateri săvarsite de către persoane fizice și juridice, din care 98 de procese verbale cu amendă in valoare de 710 lei și 32 de procese verbale au fost cu avertisment scris.
 • au fost aplicate 1.125 de avertismente verbale:
 • au fost legitimate 378 persoane, aflate in situația de incălcare a legii sau pentru că prezența lor in anumite locuri a creat suspiciuni .
 • 13 persoane au fost predate Poliției orașului Călimănești (pentru continuarea cercetarilor);
 • 55 note de constatare;
 • 66 raporturi de eveniment;
 • 228 sesizari telefonice de la cetateni (rezolvate);
 • 137 adrese, sesizari, reclamatii scrise de la cetateni (rezolvate).

Pe acte normative situația se prezintă astfel:

 • 9 procese verbale la Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de incălcare a unor norme de conviețuire socială dintre care 7 procese verbale de contraventie în cuantum de 400 lei și 2 avertismente scrise.
 • 14 procese verbale la C.L. 1/2007 privind normele de salubrizare ale orașului Călimănești dintre care 11 procese verbale de contravenție in cuantum de 2.800 lei şi 3 avertismente scrise
 • 2 procese verbale la C.L. 45/30.11.2004 privind “Regulamentul de organizare si functionare a pietelor agroalimentare,targurilor si oboarelor din orasul Calimanești” dintre care 1 proces verbal de contravenție in cuantum de 100 lei si 1 avertisment scris.
 •  2 procese verbale la C.L. 32/28.04.2005 privind aprobarea procedurii de avizare a programului de functionare a agentilor economici dintre care 1 proces verbal de contravenție in cuantum de 500 lei si 1 avertisment scris.
 • 103 procese  verbale la U.G. 195/195 privind circulația pe drumurile publice dintre care 78 procese verbale de contravenție în cuantum de 22.910 lei și 156 de puncte penalizare și 25 de avertismente scrise cu 50 de puncte penalizare.
 • Pentru incălcarea  normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum conform HCL nr. 28/29. 11.2012  au fost aplicate sancţiuni  şi persoanele depistate au fost indrumate sa achite taxa de libera trecere si a fost depusa la casieria Primariei suma de  42570 lei rezultată din taxa de peiaj pentru autovehiculele cu tonaj mai mare conform indicatoarelor existente pe raza oraşului.

 Din numărul de  98  procese verbale aplicate cu amendă au fost achitate 52 de procese verbale, suma incasată fiind de 8.870 lei. Lunar s-au trimis spre executare silită procesele verbale neachitate, in valoare totală de 12.180 lei, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale Călimănești sau la compartimentele Impozite si Taxe Locale din cadrul primăriilor localităților în raza cărora iși au domiciliul contravenienții, urmând ca această sumă să fie recuperată in cursul anului 2019.

În perioada supusă analizei au fost contestate un număr de două procese verbale de contravenție către Judecatoria Brezoi , o contestatie a fost respinsă si s-a menținut ca legal si temeinic procesul-verbal de contravenție iar o contestatație se află in stare de judecată.

În această perioadă Poliția Locală Călimănești a mai executat și alte misiuni si activități specifice după cum urmează:

 • s-a menținut ordinea publică a unităților de invățamant publice, a unităților sanitare, parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al unitățiilor/ subdiviziunii administrative-teritoriale, in zonele comerciale și de agrement, in parcuri, piețe, precum și in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea și/ sau in administrarea instituțiilor/servicii publice de interes local stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;
 • s-a acționat impreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Călimanești, la activități de salvare și evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate, precum și de limitare și inlăturare a urmărilor provenite de astfel de evenimente cum ar fi incendii, inundatii, inzapeziri etc.
 • s-a acționat pentru identificarea persoanelor ce apeleaza la mila publicului in preajma locașelor de cult, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotire a parinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și s-a procedat la incredințarea acestora serviciului public de Asistență Socială in vederea soluționării problemelor acestora in condițiile legii;
 • s-a asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al Primarului din cadrul instituției de interes local la efectuarea unor controale si acțiuni specifice de către:
 1. lucrătorii sociali din cadrul Serviciului Public Asistență Socială; asigurarea ordinii privind distribuirea ajutoarelor alimentare, comunitare pentru persoanele defavorizate.
 2. reprezentanții Corpului de Control al Primarului, Serviciul de gospodărire comunală având ca obiectiv respectarea normelor legale, a disciplinei in construcții, identificarea zonelor unde se arunca gunoi ilegal, sesizările scrise ale cetațenilor cu privire la scurgeri de ape pluviale, reziduale, etc.
 • supravegherea continuă a zonelor periferice, in vederea stopării depozitării necontrolate a deșeurilor menajere sau a rezidurilor de orice fel.
 • s-a asigurat ordinea si linistea publică cu ocazia manifestărilor cultural- artistice, sportive, religioase sau comemorative in spatiul public care implică aglomerări de persoane;
 • descoperirea, dispersarea si anihilarea pericolului grupurilor de tineri care se adună pe timpul noptii in locuri publice;
 • păstrarea integritatii materialelor urbane, a amenajărilor florale si a spatiilor verzi;
 • s-a asigurat ordinea la Stadionul Cozia Călimănești cu ocazia activităților sportive;

Pe raza orașului Călimănești sunt amplasate un număr de 35 de camere video de supraveghere, scopul monitorizării fiind creșterea gradului de siguranță civică a cetațenilor orașului precum și obținerea, centralizarea și stocarea informațiilor și datelor ce pot constitui probe juridice. În baza Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, s-a dat curs la 15 de solicitări ale instituțiilor publice, punandu-se la dizpoziția acestora inregistrarile video.

Utlilizarea sistemului de supraveghere video a avut un rol esențial in soluționarea unor fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii cum ar fi:

 • accidente rutiere și evenimente în urma cărora s-au produs distrugeri ale bunurilor aparținand domeniului public, conducatori auto părăsind locul faptei;
 • parcări neregulamentare;
 • fapte ce provoacă tulburarea ordinii şi liniştii publice;
 • aruncarea deşeurilor de orice tip pe raza oraşului;
 • alte infracțiuni săvarșite pe raza orașului;

Pentru asigurarea protectiei unităților școlare, a siguranței elevilor şi a personalului didactic, agenții din cadrul Poliției Locale Călimănești au desfășurat următoarele activității:

 • s-au efectuat măsuri de control pe traseele de deplasare ale elevilor în vederea prevenirii victimizării acestora.
 • s-a asigurat măsuri de ordine și pază pe timpul desfășurări examenului de bacalaureat și a tezelor unice.

Conform protocolului de colaborare încheiat între Poliţia Locală şi Şcoala Gimnazială Serban Vodă Cantacuzino, s-a participat la orele de dirigenţie unde au fost dezbătute teme ce au ca obiectiv privind prevenirea violenţei în şcolii, consumul de alcool, ţigări, droguri etc.

Circulaţia rutieră reprezintă o latură a vieţii cotidiene supusă unor constrângeri clare, izvorâte din acte normative, a căror respectare trebuie strict urmărită, fapt pentru care Legea 155/2010 prevede competenţe şi pentru Poliţia locală. Competenţele sunt limitate doar la constatarea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională de încălcare a normelor legale privind oprirea şi staţionarea autovehiculelor, a celor privind masa maximă autorizată si accesul interzis. Este activitatea cu cel mai mare număr de sancţiuni, lucru determinat şi de faptul că intensitatea traficului este din ce in ce mai mare.

S-a asigurat fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru indeplinirea atribuţiilor conferite de legea in domeniul circulaţiei pe drumurile publice ca de exemplu:

 • s-a asigurat dirijarea traficului pe raza orașului cu ocazia lucrărilor efectuate de către diverse societăți pentru: asfaltare, canalizare, curățarea rigolelor, lucrări de toaletare a pomilor, etc;
 • s-a participat la actiuni comune cu administratorul drumurilor cat si cu reprezentantii SC. CĂLIMĂNEȘTI SERV.SRL pentru inlăturarea efectelor fenomenelor naturale cum sunt: ninsoare abundentă , viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina ,polei si alte asemenea fenomene aparute pe drumurile publice ale orasului.

 Poliţia Locală a demarat acţiuni în vederea indentificării proprietarilor care abandonează vehiculele pe terenuri aparţinand domeniului public.

În domeniul activităţii comerciale, Poliţia Locală a desfăşurat următoarele  activităţi:

 • s-a urmărit respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 • s-a urmărit respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si funcţionare al operatorilor economici;

În domeniul disciplinei în constructii şi al afisajului stradal, politia locală a desfăşurat următoarele activităţii:

 • au fost primite 42 de sesizări scrise care au fost verificate, analizate şi li s-a intocmit un răspuns;
 • s-au efectuat controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizatie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, s-au intocmit note de constatare cu obligatia de intrare in legalitate.
 • constatările au fost raportate imediat la biroul de specialitate.

În colaborare cu agenţii din cadrul Poliţiei Romane si ai oraşului Călimăneşti, in urma apelurilor telefonice primite de la Dispeceratul 112, poliţistii locali au participat la intervenţiile pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. Pe timp de zi cat şi pe timp de noapte acţiunea de patrulare s-a desfăşurat în patrule mixte alcătuite din agenţi ai Poliţiei Naţionale şi Poliţiei Locale, la diferite acţiuni comune.

In vederea îmbunătățirii performanțelor serviciului, în anul 2019 cu efecte în creșterea gradului de siguranță publică in oraș sub toate aspectele, conducerea va avea de realizat următoarele principale obiective :

 • Ne-am propus sa organizăm si să desfășurăm acțiuni multidisciplinare preventiv-educative în toată aria de competență cu incidența deosebită in unitațile de învățămant pentru a mări prestigiul instituțional, ancorarea permanentă la nevoile cetațenilor orașului, promovarea carierei de polițist local și sporirea increderii cetațenilor în instituție.
 • Controlul respectării normelor legale în ceea ce privește domeniile:

-circulație rutieră

-disciplina in construcții

-legalitatea activitaților comerciale

-respectarea normelor legale referitoare la mediu in orașul Calimănești

 • Creșterea nivelului de siguranță în parcurile si locurile de joacă de pe raza orașului
 • cresterea eficienței în activitate si intervenția cu promptitudine la sesizări;

În cooperare cu instituțiile cu atribuții in domeniul prevenirii, și independent, Poliția Locală Călimănești a contribuit si va contribui la realizarea cerințelor în acest domeniu prin influența directă a polițistului în teren asigurand activități de patrulare, măsuri de ordine, acțiuni pe zone sau punctuale in locurile propice savărșirii unor fapte penale sau contravenționale, astfel încat cetățeanul să fie în siguranță.