F Faptul divers

Știri: Comuna Malaia 06.10.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

,,Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliștea, Malaia și Ciungetu, comuna Malaia, județul Vâlcea’’

În calitate de ordonator principal de credite, primarul comunei Malaia, Gheorghe Dinculescu,  verifică modul de încasare și legalitatea folosirii sumelor din bugetul general al comunei, informând de câte ori este necesar Consiliul Local asupra măsurilor ce trebuiesc luate.

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliștea, Malaia și Ciungetu, comuna Malaia, județul Vâlcea’’, ca urmare a adreselor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.102902/2021 și 104487/2021 privind suplimentarea contractelor de finanțare derulate prin PNDL II, respectiv suplimentarea contractelor de finanțare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a prețului în contractele de execuție de lucrări pentru acoperirea creșterii prețurilor la materiale.

 Primarul comunei Malaia împreună cu compartimentul buget–finanțe vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, domnului primar al comunei, Instituţiei Prefectului – Județul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Primăriei comunei Malaia.

Valoarea totală a investiției:

6.724.818,89 lei cu TVA

din care C+M

6.437.294,95 lei cu TVA

„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu proiectul ,,Creșterea eficienței energetice Școala Gimnazială Comuna Malaia’’

Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice ale comunei.

 Programul este finanțat de către A.F.M., pentru a se putea beneficia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.