A Administrație

Ședința consilierilor din Călimănești, pentru luna octombrie, a luat act de demisia președintelui C-tin Boriceanu de la CS Cozia – Călimănești

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Ieri, 31.10.2022, orele 16, a fost convocat Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară pentru luna octombrie 2022. Întâlnirea s-a desfășurat în Sala de Festivități a Consiliului Local Călimănești.

Consiliul de la Călimănești este format din 15 consilieri, după cum urmează: 6 – PNL (Boriceanu C-tin, Ungureanu Ana, Scârlea Vasile, Nistor Tiberiu, Mămularu Ghe., Zgavarogea Nicolae), 4 – PER (Ghinoiu Roxana, Sclipcea Valentin, Stoica Ion, Poteraș Alexandru), 3 – PSD (Deaconeasa Adriana, Vlad Romeo, Zgripcea Dănuț), 2 – PP.USL (Ilie Amuzan, Stănică Răzvan). Ședința de la finalul acestei luni marchează luna octombrie 2022 și au fost discutate șapte probleme legate de orașul Călimănești:

1. S-a discutat despre rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022. Din totalul bugetului local pentru anul 2022 (74.079.390,00 lei) sunt prezentate consilierilor, trimestrial situația cheltuielilor pentru fiecare departament , încasările și modul în care sunt distribuite sumele de bani;

2. A fost aprobat contul de execuție al bugetului local al orașului Călimănești la 30.09.2022. Venituri – cheltuieli;

3. A fost aprobată hotărârea privind suportarea de la bugetul local a cuantumului cotizației ce revine Orașului Călimănești, în calitate de membru al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”; Asociația este constituită în scopul realizării și implementării politicii de dezvoltare turistică în zona municipiului Rm.Vâlcea și în zona stațiunilor turistice – Călimănești, Brezoi, Băile Govora, Băile Olănești și Ocnele Mari; gestionării concrete a acțiunilor, componentelor și politicilor turistice locale; asigurării politicii de promovare turistică, a unei agende de evenimente relevante, în scopul dezvoltării și valorificării potentialului turistic al municipiului Rm.Vâlcea și al statiunilor turistice, precum și pentru inițierea și implementarea proiectelor cu finantare europeană și națională. Asociaţia Turistică ”Descoperă Vâlcea” a comunicat Nota de fundamentare privind stabilirea cuantumului cotizației ce revine asociaților, prin care s-a aprobat cuantumul cotizației pentru fiecare membru asociat, pentru ultimul trimestru al anului 2022, Orașului Călimănești revenindu-i suma de 720,00 lei.

4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești. Solicitare făcută de C-tin Boriceanu președinte al Asociaţiei Clubul Sportiv Cozia Călimănești, care a solicitat acordarea unui sprijin financiar în valoare de 30.000 lei necesar pentru buna desfășurare a activității sportive și pentru susținerea performanței echipei de fotbal Cozia Călimănești care a promovat în Liga a 3-a din cadrul Campionatului Național de Fotbal, 2023-2023 și care susține meciuri pe parcursul a 18 etape atât pe teren propriu cât și în deplasare. Cheltuieli necesare pentru plata baremurilor de arbitraj și observatori, a transportului, a asistenței medicale, a echipamentului sportiv, a salariilor jucătorilor și staff- ului tehnic etc.

5. A fost discutată înaintarea cererii de demisie din Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Director ale Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești a președintelui C-tin Boriceanu. Membru asociat cu cel mai mare număr al drepturilor de vot este orașul Călimănești care deține, potrivit art. 15 din Statutul Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești 98, 92% din numărul drepturilor de vot,  respectiv 98 voturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești din 28 februarie 2017  a fost numit să reprezinte interesele orașului Călimănești în cadrul Asociației,  domnul Boriceanu Constantin ca reprezentant al orașului Călimănești în Adunarea Generală  a Acționarilor  și Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești și care va îndeplini și funcția de președinte al Asociației, al Clubului, al Adunării Generale și Consiliului Director.

În data de 22 septambrie 2022, prin cererea înregistrată la Primăria orașului Călimănești, sub  nr.17091, domnul Boriceanu Constantin a comunicat  renunțarea la calitatea  de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv Cozia Călimănești înaintând  totodată demisia din funcția de președinte al Asociației, al Clubului, al Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Director.

Analizându-se proiectul de hotărâre supus aprobării Consiliului Local se constată că acesta este întemeiat și fundamentat din punct de vedere al reglementărilor legale specifice aplicabile. S-a propus analizarea acestuia în vederea aprobării de către Consiliul Local al orașului Călimănești, în forma prezentată.

6. A fost aprobată cumpărarea imobilului (Casa Clanarista) situat în intravilanul orașului Călimănești, strada Tudor Vladimirescu, nr.8, județul Vâlcea, clasat drept monument istoric. Imobilul ce urmează a fi achiziţionat datează din anul 1880 şi este clasat drept monument istoric de grupă valorică B, înscris în Lista Monumentelor Istorice cu denumirea “Casă de lemn”, cod LMI 2015: VL-II-m-B-09703, potrivit prevederilor Ordinului ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314 din 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute.

Imobilul menţionat este situat în intravilanul oraşului Călimăneşti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 8, judeţul Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 40580 Călimăneşti, categoria de folosinţă “curţi construcţii” (284 mp) şi “arabil” (115 mp), este  compus din teren în suprafaţă de 515 mp (din acte) şi 399 mp (din măsurători), având numărul cadastral 40580 şi casă de locuit (D+P), cu numărul cadastral 40580-C1, în suprafaţă construită la sol de 27 mp şi desfăşurată de 37 mp.

Construcţia edificată pe teren este realizată pe schelet portant de lemn, pereți de paiantă cu cercuială din lățișori tencuiți cu pământ și var stins. Are la temelie o pivniță zidită din lespezi de piatră de râu legate cu pământ. Prispa îngustă este creată prin prelungirea în consolă a bârnelor de la talpa casei și este închisă cu un „parmalâc” din scânduri late, așezate orizontal pe laturile de sud și est. Acoperișul, de șiță, este construit în patru ape.

Din punct de vedere al dreptului de proprietate, imobilul monument istoric aparţine doamnei Popa Maria, potrivit Certificatului de moştenitor nr. 77 din 02.05.2022, emis de NP Constantinescu Ana Loredana.

Iniţiativa de cumpărare a imobilului clasat drept monument istoric se constituie într-un demers necesar de prevenire a pierderi totale, de conservare şi restaurare a acestuia, ţinând cont de starea avansata de degradare în care se găseşte.  

Totodată, trebuie avute în vedere şi prevederile actelor normative în vigoare ce statuează în sarcina autorităţii locale obligaţii privind protejarea monumentelor istorice. Aceste obligaţii sunt grupate într-un ansamblu de măsuri ce asigură conservarea, paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare şi integrarea social-economică şi culturală în viaţa colectivităţii locale a imobilelor monumente istorice.

În prezent, imobilul monument istoric se află într-o avansată stare de degradare, motiv pentru care, în considerarea obligaţiilor stabilite de legislaţia incidentă în materie atât proprietarilor, cât şi autorităţilor locale, cu adresa nr. 25148 din 16.12.2021 primăria oraşului Călimăneşti a transmis proprietarului prevederile legale în ceea ce priveşte conservarea şi întreţinerea construcţiei.

Procedura utilizată pentru achiziţionarea imobilului este cea a negocierii directe. Negocierile vor fi purtate de o comisie formată din doi reprezentanţi ai Consiliului Local şi trei specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către o persoană din cadrul aparatului de specialitate al primarului care va fi numită prin dispoziţie a primarului.

Ca urmare a comunicării intenţiei de vânzare a fost întocmit un Raport de evaluare de către evaluatorul autorizat, ANEVAR, Chiş Marius, care stabileşte valoare de piaţă recomandată pentru imobil, de 33.200 euro, respectiv 164.100 lei.

 7. Diverse