F Faptul divers

Știri: Comuna Malaia 23.09.2021

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Înființarea serviciului de iluminat public

Consiliul Local al comunei Malaia, judeţul Vâlcea, supune analizei şi aprobării în cadrul ședinței ordinare din luna octombrie 2021 proiectul de hotărâre cu privire la: înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Malaia și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Malaia, județul Vâlcea;

Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe şi nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, şi anume:

 1. a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului şi a calităţii vieţii;
 2. b) creșterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităților locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulației rutiere şi pietonale;
 3. c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităților, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
 4. d) susținerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
 5. e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.

Obligațiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii, curățeniei şi igienei publice

Atât primarul cât și Consiliul Local, răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activități de gospodărire şi înfrumusețare a comunei Malaia, de păstrarea ordinii şi curățeniei în comună.

Prezenta hotărâre stabilește obligaţiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii, curăţeniei şi igienei publice în comuna Malaia,  pentru agenţii economici, instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi pentru cetăţeni, persoane fizice.

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

 Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei se sancţionează cu amendă.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este afişat public la avizierul Primariei comunei Malaia şi poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorităţii locale.

Regulamentul de organizare şi funcționare a terenului de sport din satul Malaia

Comuna Malaia deține în proprietate publică şi în administrare un teren de sport situat în incinta şcolii gimnaziale Malaia.

Întreţinerea şi exploatarea acestui imobil se face cu costuri care nu sunt neglijabile, iar recuperarea unei părți din acestea se poate realiza prin perceperea unei taxe care să nu descurajeze accesul tineretului la aceste facilități.

Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorul terenului, pentru personalul de îngrijire şi curăţenie, pentru profesori, elevi, părinţi, sportivi, spectatori şi orice alte persoane care vin în contact cu funcţionarea terenului.

În teren se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. În mod excepţional, în incintă se pot organiza unele activităţi de interes public.

Utilizatorii terenului de sport îşi asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeţei de joc cât şi a utilizării necorespunzătoare a elementelor din dotarea terenului, atât a celor suferite de ei cât şi pentru cele cauzate terţelor persoane aflate pe suprafaţa de joc în timpul desfăşurării activităţii sportive; administratorul terenului nu va fi răspunzător pentru niciun incident, traumatism, altercaţie, vătămare corporală, responsabilitatea aparţinând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;

 1. b) Administratorul terenului nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum şi pentru obiectele de preţ ale utilizatorilor terenului;
 2. c) Utilizatorii terenului răspund personal pentru orice faptă de încălcare a normelor de convieţuire, a ordinii şi liniştii publice în incinta şi în imediata vecinătate a terenului de sport; administratorul va sesiza şi după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea şi luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniştea publică;
 3. d) Accesul pe terenul de sport poate fi efectuat doar cu încălţăminte specifică şi adevcată curată şi diferită de încălţămintea de stradă (interzis fiind folosirea încălţămintei sport cu crampoane de metal sau filet);

Obiectivele funcţionării terenului sunt:

 1. a) organizarea şi administrarea unor activităţi sportive cu drept de participare la activităţile şi competiţiile sportive organizate de asociaţiile judeţene pe ramura de sport şi inspectoratele şcolare;
 2. b) deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza comunei, în realizarea planului-cadru de învăţământ, conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive şcolare de interes local, judeţean sau naţional, fără a se percepe taxe;
 3. c) în perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a) si b) ale prezentului articol, terenul poate funcţiona pentru deservirea, conform planificării, a cerinţelor ocazionale ale sportului de masă;
 4. d) disciplinele sportive care se vor organiza sunt, în principal, în următoarele ramuri sportive: sportul pentru toţi, fotbal, fotbal-tenis, tenis, baschet ;
 5. e) deservirea activităţilor în interesul comunităţii aprobate de Consiliul local al comunei Malaia;
 6. f) deservirea persoanelor fizice sau juridice indiferent de forma de organizare sau identitate juridice, conform planificării.

Rectificarea bugetului local al comunei Malaia, pentru anul 2021

Venituri :

-sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 63% = 243,00 mii lei

-sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 14% = -38,00 mii lei

Cheltuieli :

-cap.51 autorități publice locale = 15,00 mii lei, din care :

-carburanți auto = 10,00 mii lei

-asigurări auto RCA, CASCO = 5,00 mii lei

-cap.65 învățământ = 30,00 mii lei, din care :

-ajutoare sociale copii cu CES = 4,00 mii lei

-reparații curente clădiri Școala Malaia și Grădinița Malaia = 26,00 mii lei

-cap.70 servicii și dezvoltare publică = 125,00 mii lei, din care :

-cofinanțare program PNDL rețea edilitară = 125,00 mii lei

-cap.84 drumuri și poduri = 35,00 mii lei, din care :

-macadam pentru drumuri și prestări servicii funcționale = 35,00 mii lei.

În calitate de ordonator principal de credite, primarul comunei Malaia verifică modul de încasare și legalitatea folosirii sumelor din bugetul general al comunei, informând de câte ori este necesar Consiliul Local asupra măsurilor ce trebuiesc luate.

Primarul comunei Malaia împreună cu compartimentul buget–finanțe vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.